BruPaNet

Inkomstenbelasting particulieren


Algemene voorwaarden BruPaNet

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van BruPaNet.

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: De partij die opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.
 2. Opdrachtnemer: BruPaNet.
 3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden, die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht verricht.
 4. Bescheiden: Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door de opdrachtnemer.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop/of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 6. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbieding of prijsopgave aan opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.
 2. De door de opdrachtgever gemaakte offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terugontvangen, onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever offerte is retour ontvangen.
 2. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.bar.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 6: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien en voor zover opdrachtgever verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
 3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 8: Verplichtingen van de opdrachtgever

Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:

 1. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen
 2. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen
 3. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen
 4. bekend is dat er één of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd
 5. in staat van faillissement is verklaard

Artikel 9: Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijk of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
 2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet kenbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

Artikel 10: Intellectueel eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
 2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model) contracten, werkwijzen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, één en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundigen oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 11: Opschorting / Ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden één en ander onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, indien:

 1. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer
 2. opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend
 3. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend
 4. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd
 5. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind van curatele wordt gesteld.

Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, terstond en in z’n geheel opeisbaar zijn.

Artikel 12: Honorarium

 1. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, is de opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. De opdrachtnemer heeft het recht, rekening houdend met de wettelijke bepalingen, gestegen kosten door te berekenen en haar honorarium aan te passen.

Artikel 13: Betaling

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan de genoemde betaaldatum op de factuur. De betaling dient te geschieden in Euro’s.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 13.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening.
 3. Indien de betaling na de vervaltermijn, zoals vermeld op de aanmaning, achterwege blijft, kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten totdat de betaling is geschiedt.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare factuur, die het langst openstaat. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 5. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitenrechtelijke (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever.
 6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 7. In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 14: Reclames

 1. Reclames m.b.t. de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
 2. Reclame m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 4. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 15: Leveringstermijn

 1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding is slecht mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 16: Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen ten allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 17: Aansprakelijkheid

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel, veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of opschorting als bedoeld in artikel 11.
 5. Opdrachtnemer heeft en behoudt ten allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van een opdrachtgever.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
 8. In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
 9. In geval fiscale werkzaamheden van de opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

Artikel 18: Vervaltermijn

Voor zover in de algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ook jegens opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.